คำแปล moody แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ moody อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

moody แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. moody [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : หงุดหงิด
Synonym : irritable, fretful, unhappy
Antonym : even-tempered,reliable
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งมีอารมณ์แปรปรวนง่าย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does moody mean?
The meaning of moody .
1. moody [noun]
Definition : United States tennis player who dominated women's tennis in the 1920s and 1930s (1905-1998)
Synonym : helen newington wills, helen wills, helen wills moody

2. moody [noun]
Definition : United States evangelist (1837-1899)
Synonym : dwight lyman moody

3. moody [adjective]
Definition : showing a brooding ill humor
Synonym : dark, dour, glowering, glum, morose, saturnine, sour, sullen
ตัวอย่างประโยค
A dark scowl.
The proverbially dour New England Puritan.
A glum, hopeless shrug.
He sat in moody silence.
A morose and unsociable manner.
A saturnine, almost misanthropic young genius.
A sour temper.
A sullen crowd.

4. moody [adjective]
Definition : subject to sharply varying moods
Synonym : temperamental
ตัวอย่างประโยค
A temperamental opera singer.


ETdict.com, Copyright ©