คำแปล mop แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ mop อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

mop แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. mop [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ไม้ถูพื้น
Synonym : swab

2. mop [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผมกระเซิง
คำที่เกี่ยวข้อง : ผมเป็นสังกะตัง

3. mop [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำความสะอาดด้วยไม้ถูพื้น
Synonym : swab


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does mop mean?
The meaning of mop .
1. mop [noun]
Definition : cleaning implement consisting of absorbent material fastened to a handle
for cleaning floors
Synonym : swab, swob

2. mop [verb]
Definition : to wash or wipe with or as if with a mop
Synonym : mop up, wipe up
ตัวอย่างประโยค
Mop the hallway now.
He mopped her forehead with a towel.

3. mop [verb]
Definition : make a sad face and thrust out one's lower lip
Synonym : mow, pout
ตัวอย่างประโยค
Mop and mow.
The girl pouted.


ETdict.com, Copyright ©