คำแปล more แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ more อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

more แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. more [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : มากกว่า

2. more [determiner, คำนำหน้านาม, คำบ่งชี้]
คำแปล/ความหมาย : มากกว่า
คำที่เกี่ยวข้อง : ยิ่งกว่า

3. more [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จำนวนที่มากกว่า
คำที่เกี่ยวข้อง : จำนวนที่มากขึ้น

4. more [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : มากกว่า
Synonym : greater, intensive
Antonym : less

5. more [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : นานขึ้น
Synonym : often, frequently
Antonym : seldom
คำที่เกี่ยวข้อง : นานกว่า, มากกว่า, บ่อยขึ้น


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does more mean?
The meaning of more .
1. more [noun]
Definition : English statesman who opposed Henry VIII's divorce from Catherine of Aragon and was imprisoned and beheaded
recalled for his concept of Utopia, the ideal state
Synonym : sir thomas more, thomas more

2. more [adjective]
Definition : (comparative of `much' used with mass nouns) a quantifier meaning greater in size or amount or extent or degree
Synonym : more than
ตัวอย่างประโยค
More land.
More support.
More rain fell.
More than a gallon.

3. more [adjective]
Definition : (comparative of `many' used with count nouns) quantifier meaning greater in number
ตัวอย่างประโยค
A hall with more seats.
We have no more bananas.
More than one.

4. more [adverb]
Definition : used to form the comparative of some adjectives and adverbs
Synonym : to a greater extent
ตัวอย่างประโยค
More interesting.
More beautiful.
More quickly.

5. more [adverb]
Definition : comparative of much
to a greater degree or extent
ตัวอย่างประโยค
He works more now.
They eat more than they should.


ETdict.com, Copyright ©