คำแปล mount แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ mount อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

mount แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. mount [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขึ้น (ม้า, เขา, บันได)
Synonym : climb, ascend

2. mount [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เพิ่มขึ้น
Synonym : increase, rise, ascend
Antonym : decrease,reduce
คำที่เกี่ยวข้อง : พอกพูน

3. mount [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ติด (ภาพ)
Synonym : fix, puton
คำที่เกี่ยวข้อง : ตั้ง (ปืนใหญ่), จัดตั้ง

4. mount [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : นำออกแสดง
Synonym : organize
คำที่เกี่ยวข้อง : จัดแสดง

5. mount [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งที่ใช้ติดหรือตั้ง เช่น กระดาษติดภาพ

6. mount [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ม้า
Synonym : horse

7. mount [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ภูเขา
Synonym : mountain, hill
คำที่เกี่ยวข้อง : เนินเขา, เขา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does mount mean?
The meaning of mount .
1. mount [noun]
Definition : a lightweight horse kept for riding only
Synonym : riding horse, saddle horse

2. mount [noun]
Definition : the act of climbing something
Synonym : climb
ตัวอย่างประโยค
It was a difficult climb to the top.

3. mount [noun]
Definition : a land mass that projects well above its surroundings
higher than a hill
Synonym : mountain

4. mount [noun]
Definition : a mounting consisting of a piece of metal (as in a ring or other jewelry) that holds a gem in place
Synonym : setting
ตัวอย่างประโยค
The diamond was in a plain gold mount.

5. mount [noun]
Definition : something forming a back that is added for strengthening
Synonym : backing

6. mount [verb]
Definition : attach to a support
ตัวอย่างประโยค
They mounted the aerator on a floating.

7. mount [verb]
Definition : go up or advance
Synonym : climb, rise, wax
ตัวอย่างประโยค
Sales were climbing after prices were lowered.

8. mount [verb]
Definition : fix onto a backing, setting, or support
ตัวอย่างประโยค
Mount slides for macroscopic analysis.

9. mount [verb]
Definition : put up or launch
ตัวอย่างประโยค
Mount a campaign against pornography.

10. mount [verb]
Definition : get up on the back of
Synonym : bestride, climb on, get on, hop on, jump on, mount up
ตัวอย่างประโยค
Mount a horse.

11. mount [verb]
Definition : go upward with gradual or continuous progress
Synonym : climb, climb up, go up
ตัวอย่างประโยค
Did you ever climb up the hill behind your house?.

12. mount [verb]
Definition : prepare and supply with the necessary equipment for execution or performance
Synonym : put on
ตัวอย่างประโยค
Mount a theater production.
Mount an attack.
Mount a play.

13. mount [verb]
Definition : copulate with
Synonym : ride
ตัวอย่างประโยค
The bull was riding the cow.


ETdict.com, Copyright ©