คำแปล muse แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ muse อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

muse แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. muse [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : คิดรำพึง
Synonym : ruminate, think, dream, meditate
คำที่เกี่ยวข้อง : คิดคำนึง, เหม่อลอย

2. muse [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตรึกตรอง
Synonym : cogitate, ruminate, think, meditate, ponder, contemplate, deliberate
คำที่เกี่ยวข้อง : ใคร่ครวญ, พิจารณา, วิเคราะห์, ครุ่นคิด, คิดทบทวน

3. Muse [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เทพธิดาที่เป็นแรงบันดาลใจของกวี


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does muse mean?
The meaning of muse .
1. muse [noun]
Definition : in ancient Greek mythology any of 9 daughters of Zeus and Mnemosyne
protector of an art or science

2. muse [noun]
Definition : the source of an artist's inspiration
ตัวอย่างประโยค
Euterpe was his muse.

3. muse [verb]
Definition : reflect deeply on a subject
Synonym : chew over, contemplate, excogitate, meditate, mull, mull over, ponder, reflect, ruminate, speculate, think over
ตัวอย่างประโยค
I mulled over the events of the afternoon.
Philosophers have speculated on the question of God for thousands of years.
The scientist must stop to observe and start to excogitate.


ETdict.com, Copyright ©