คำแปล mushroom แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ mushroom อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

mushroom แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. mushroom [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เห็ด
Synonym : fungus, toadstool
คำที่เกี่ยวข้อง : ดอกเห็ด, สิ่งที่คล้ายเห็ด

2. mushroom [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : คล้ายเห็ด
คำที่เกี่ยวข้อง : เหมือนเห็ด

3. mushroom [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งเจริญเติบโตรวดเร็วและอยู่ได้ไม่นาน

4. mushroom [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กระจายอย่างรวดเร็ว
Synonym : spread rapidly, grow quickly
คำที่เกี่ยวข้อง : เกิดขึ้นมากมาย, ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด, ขยายอย่างรวดเร็ว


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does mushroom mean?
The meaning of mushroom .
1. mushroom [noun]
Definition : common name for an edible agaric (contrasting with the inedible toadstool)

2. mushroom [noun]
Definition : mushrooms and related fleshy fungi (including toadstools, puffballs, morels, coral fungi, etc.)

3. mushroom [noun]
Definition : any of various fleshy fungi of the subdivision Basidiomycota consisting of a cap at the end of a stem arising from an underground mycelium

4. mushroom [noun]
Definition : a large cloud of rubble and dust shaped like a mushroom and rising into the sky after an explosion (especially of a nuclear bomb)
Synonym : mushroom-shaped cloud, mushroom cloud

5. mushroom [noun]
Definition : fleshy body of any of numerous edible fungi

6. mushroom [verb]
Definition : pick or gather mushrooms
ตัวอย่างประโยค
We went mushrooming in the Fall.

7. mushroom [verb]
Definition : grow and spread fast
ตัวอย่างประโยค
The problem mushroomed.


ETdict.com, Copyright ©