คำแปล negotiable แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ negotiable อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

negotiable แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. negotiable [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งสามารถเจรจากันได้
Synonym : assignable, conveyable, transferable
Antonym : inalienable,unalienable


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does negotiable mean?
The meaning of negotiable .
1. negotiable [adjective]
Definition : capable of being passed or negotiated
ตัวอย่างประโยค
A negotiable road.

2. negotiable [adjective]
Definition : able to be negotiated or arranged by compromise
Synonym : on the table
ตัวอย่างประโยค
Negotiable demands.
The proposal is still on the table.

3. negotiable [adjective]
Definition : legally transferable to the ownership of another
Synonym : assignable, conveyable, transferable, transferrable
ตัวอย่างประโยค
Negotiable bonds.


ETdict.com, Copyright ©