คำแปล nettlesome แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ nettlesome อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

nettlesome แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term nettlesome was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does nettlesome mean?
The meaning of nettlesome .
1. nettlesome [adjective]
Definition : causing irritation or annoyance
Synonym : annoying, bothersome, galling, irritating, pesky, pestering, pestiferous, plaguey, plaguy, teasing, vexatious, vexing
ตัวอย่างประโยค
Tapping an annoying rhythm on his glass with his fork.
Aircraft noise is particularly bothersome near the airport.
Found it galling to have to ask permission.
An irritating delay.
Nettlesome paperwork.
A pesky mosquito.
Swarms of pestering gnats.
A plaguey newfangled safety catch.
A teasing and persistent thought annoyed him.
A vexatious child.

2. nettlesome [adjective]
Definition : easily irritated or annoyed
Synonym : cranky, fractious, irritable, peckish, peevish, pettish, petulant, scratchy, techy, testy, tetchy
ตัวอย่างประโยค
An incorrigibly fractious young man.
Not the least nettlesome of his countrymen.


ETdict.com, Copyright ©