คำแปล nice แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ nice อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

nice แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. nice [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ดี
คำที่เกี่ยวข้อง : นิสัยดี, น่าคบหา

2. nice [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : สุภาพ
Synonym : polite, well-mannered
Antonym : impolite,rude
คำที่เกี่ยวข้อง : มีมารยาท

3. nice [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : สวย
คำที่เกี่ยวข้อง : น่าดู, น่ามอง

4. nice [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ละเอียด
คำที่เกี่ยวข้อง : พิถีพิถัน, ประณีต

5. nice [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : แน่นอน
คำที่เกี่ยวข้อง : เที่ยงตรง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does nice mean?
The meaning of nice .
1. nice [noun]
Definition : a city in southeastern France on the Mediterranean
the leading resort on the French Riviera

2. nice [adjective]
Definition : pleasant or pleasing or agreeable in nature or appearance
ตัวอย่างประโยค
What a nice fellow you are and we all thought you so nasty.
Nice manners.
A nice dress.
A nice face.
A nice day.
Had a nice time at the party.
The corn and tomatoes are nice today.

3. nice [adjective]
Definition : socially or conventionally correct
refined or virtuous
Synonym : decent
ตัวอย่างประโยค
From a decent family.
A nice girl.

4. nice [adjective]
Definition : done with delicacy and skill
Synonym : skillful
ตัวอย่างประโยค
A nice bit of craft.
A job requiring nice measurements with a micrometer.
A nice shot.

5. nice [adjective]
Definition : excessively fastidious and easily disgusted
Synonym : dainty, overnice, prissy, squeamish
ตัวอย่างประโยค
Too nice about his food to take to camp cooking.
So squeamish he would only touch the toilet handle with his elbow.

6. nice [adjective]
Definition : exhibiting courtesy and politeness
Synonym : courteous, gracious
ตัวอย่างประโยค
A nice gesture.


ETdict.com, Copyright ©