คำแปล non- แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ non- อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

non- แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. non- [prefix, อุปสรรค]
คำแปล/ความหมาย : ไม่
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่ใช่


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does non- mean?
The meaning of non- .
1. non [adverb]
Definition : negation of a word or group of words
Synonym : non, not
ตัวอย่างประโยค
He does not speak French.
She is not going.
They are not friends.
Not many.
Not much.
Not at all.

2. non compos mentis [adjective]
Definition : not of sound mind, memory, or understanding
in law, not competent to go to trial
Synonym : non compos mentis, of unsound mind

3. non pros [noun]
Definition : a judgment entered in favor of the defendant when the plaintiff has not continued his action (e.g., has not appeared in court)
Synonym : non pros, non prosequitur

4. non prosequitur [noun]
Definition : a judgment entered in favor of the defendant when the plaintiff has not continued his action (e.g., has not appeared in court)
Synonym : non pros, non prosequitur

5. non sequitur [noun]
Definition : a reply that has no relevance to what preceded it
Synonym : non sequitur

6. non sequitur [noun]
Definition : (logic) a conclusion that does not follow from the premises
Synonym : non sequitur

7. non vult [noun]
Definition : (law) an answer of `no contest' by a defendant who does not admit guilt but that subjects him to conviction
Synonym : nolo contendere, non vult

8. non-aromatic [adjective]
Definition : not aromatic
Synonym : non-aromatic

9. non-automatic [adjective]
Definition : operated by hand
Synonym : hand-operated, non-automatic

10. non-buoyant [adjective]
Definition : tending to sink in a liquid or fall in air
Synonym : non-buoyant

11. non-cash expense [noun]
Definition : an expense (such as depreciation) that is not paid for in cash
Synonym : non-cash expense


ETdict.com, Copyright ©