คำแปล notice แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ notice อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

notice แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. notice [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ข้อสังเกต
Synonym : indication, sign

2. notice [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การสังเกต
Synonym : consideration, observation

3. notice [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การแจ้งล่วงหน้า
Synonym : notification
คำที่เกี่ยวข้อง : ใบแจ้งหนี้

4. notice [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สังเกตเห็น
Synonym : discover, examine, observe
คำที่เกี่ยวข้อง : พบ, เจอ

5. notice [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ประกาศ
คำที่เกี่ยวข้อง : ป้ายประกาศ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does notice mean?
The meaning of notice .
1. notice [noun]
Definition : an announcement containing information about an event
ตัวอย่างประโยค
You didn't give me enough notice.
An obituary notice.
A notice of sale.

2. notice [noun]
Definition : the act of noticing or paying attention
Synonym : observance, observation
ตัวอย่างประโยค
He escaped the notice of the police.

3. notice [noun]
Definition : a request for payment
Synonym : notification
ตัวอย่างประโยค
The notification stated the grace period and the penalties for defaulting.

4. notice [noun]
Definition : advance notification (usually written) of the intention to withdraw from an arrangement of contract
ตัวอย่างประโยค
We received a notice to vacate the premises.
He gave notice two months before he moved.

5. notice [noun]
Definition : a sign posted in a public place as an advertisement
Synonym : bill, card, placard, poster, posting
ตัวอย่างประโยค
A poster advertised the coming attractions.

6. notice [noun]
Definition : polite or favorable attention
ตัวอย่างประโยค
His hard work soon attracted the teacher's notice.

7. notice [noun]
Definition : a short critical review
ตัวอย่างประโยค
The play received good notices.

8. notice [verb]
Definition : discover or determine the existence, presence, or fact of
Synonym : detect, discover, find, observe
ตัวอย่างประโยค
She detected high levels of lead in her drinking water.
We found traces of lead in the paint.

9. notice [verb]
Definition : notice or perceive
Synonym : mark, note
ตัวอย่างประโยค
She noted that someone was following her.
Mark my words.

10. notice [verb]
Definition : make or write a comment on
Synonym : comment, point out, remark
ตัวอย่างประโยค
He commented the paper of his colleague.

11. notice [verb]
Definition : express recognition of the presence or existence of, or acquaintance with
Synonym : acknowledge
ตัวอย่างประโยค
He never acknowledges his colleagues when they run into him in the hallway.
She acknowledged his complement with a smile.
It is important to acknowledge the work of others in one's own writing.


ETdict.com, Copyright ©