คำแปล notion แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ notion อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

notion แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. notion [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความคิด
Synonym : belief, concept, idea
คำที่เกี่ยวข้อง : ความเชื่อ, แนวคิด

2. notion [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความคิดเห็นโง่ๆ
Synonym : incorrect idea, odd idea, vague idea
คำที่เกี่ยวข้อง : ความนึกคิดที่คลุมเครือ

3. notion [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเข้าใจ
Synonym : understanding


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does notion mean?
The meaning of notion .
1. notion [noun]
Definition : a vague idea in which some confidence is placed
Synonym : belief, feeling, impression, opinion
ตัวอย่างประโยค
His impression of her was favorable.
What are your feelings about the crisis?.
It strengthened my belief in his sincerity.
I had a feeling that she was lying.

2. notion [noun]
Definition : a general inclusive concept

3. notion [noun]
Definition : an odd or fanciful or capricious idea
Synonym : whim, whimsey, whimsy
ตัวอย่างประโยค
The theatrical notion of disguise is associated with disaster in his stories.
He had a whimsy about flying to the moon.
Whimsy can be humorous to someone with time to enjoy it.

4. notion [noun]
Definition : (usually plural) small personal articles or clothing or sewing items
ตัวอย่างประโยค
Buttons and needles are notions.


ETdict.com, Copyright ©