คำแปล number แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ number อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

number แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

number (adjective) : number
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. number [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตัวเลข
Synonym : figure, digit, numeral, integer
คำที่เกี่ยวข้อง : เลขหมาย, หมายเลข, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์

2. number [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จำนวน
Synonym : amount, whole, estimate
คำที่เกี่ยวข้อง : ปริมาณ

3. number [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ใส่ตัวเลข
Synonym : list, itemize, index, numerate
คำที่เกี่ยวข้อง : ใส่ลำดับเลข

4. number [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : นับจำนวน
Synonym : count, consider


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does number mean?
The meaning of number .
1. number [noun]
Definition : the property possessed by a sum or total or indefinite quantity of units or individuals
Synonym : figure
ตัวอย่างประโยค
He had a number of chores to do.
The number of parameters is small.
The figure was about a thousand.

2. number [noun]
Definition : a concept of quantity involving zero and units
ตัวอย่างประโยค
Every number has a unique position in the sequence.

3. number [noun]
Definition : a short theatrical performance that is part of a longer program
Synonym : act, bit, routine, turn
ตัวอย่างประโยค
He did his act three times every evening.
She had a catchy little routine.
It was one of the best numbers he ever did.

4. number [noun]
Definition : the number is used in calling a particular telephone
Synonym : phone number, telephone number
ตัวอย่างประโยค
He has an unlisted number.

5. number [noun]
Definition : a symbol used to represent a number
Synonym : numeral
ตัวอย่างประโยค
He learned to write the numerals before he went to school.

6. number [noun]
Definition : one of a series published periodically
Synonym : issue
ตัวอย่างประโยค
She found an old issue of the magazine in her dentist's waiting room.

7. number [noun]
Definition : a select company of people
ตัวอย่างประโยค
I hope to become one of their number before I die.

8. number [noun]
Definition : a numeral or string of numerals that is used for identification
Synonym : identification number
ตัวอย่างประโยค
She refused to give them her Social Security number.

9. number [noun]
Definition : a clothing measurement
ตัวอย่างประโยค
A number 13 shoe.

10. number [noun]
Definition : the grammatical category for the forms of nouns and pronouns and verbs that are used depending on the number of entities involved (singular or dual or plural)
ตัวอย่างประโยค
In English the subject and the verb must agree in number.

11. number [noun]
Definition : an item of merchandise offered for sale
ตัวอย่างประโยค
She preferred the black nylon number.
This sweater is an all-wool number.

12. number [verb]
Definition : add up in number or quantity
Synonym : add up, amount, come, total
ตัวอย่างประโยค
The bills amounted to $2,000.
The bill came to $2,000.

13. number [verb]
Definition : give numbers to
ตัวอย่างประโยค
You should number the pages of the thesis.

14. number [verb]
Definition : enumerate
Synonym : list
ตัวอย่างประโยค
We must number the names of the great mathematicians.

15. number [verb]
Definition : put into a group
Synonym : count
ตัวอย่างประโยค
The academy counts several Nobel Prize winners among its members.

16. number [verb]
Definition : determine the number or amount of
Synonym : count, enumerate, numerate
ตัวอย่างประโยค
Can you count the books on your shelf?.
Count your change.

17. number [verb]
Definition : place a limit on the number of
Synonym : keep down


ETdict.com, Copyright ©