คำแปล occupy แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ occupy อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

occupy แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. occupy [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : อาศัยอยู่ใน
Synonym : live in, inhabit, dwell in
Antonym : leave,vacate

2. occupy [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ยุ่งอยู่
Synonym : involve, engage, engross
Antonym : free
คำที่เกี่ยวข้อง : สาละวน, วุ่นอยู่กับ

3. occupy [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กิน (เนื้อที่หรือเวลา)
Synonym : take, fill up
Antonym : empty

4. occupy [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ยึดครอง
Synonym : capture, seize, invade
Antonym : free,liberate
คำที่เกี่ยวข้อง : รุกราน, ครอบครอง

5. occupy [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ดำรงตำแหน่ง
Synonym : hold
คำที่เกี่ยวข้อง : ครองตำแหน่ง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does occupy mean?
The meaning of occupy .
1. occupy [verb]
Definition : keep busy with
Synonym : busy
ตัวอย่างประโยค
She busies herself with her butterfly collection.

2. occupy [verb]
Definition : live (in a certain place)
Synonym : lodge in, reside
ตัวอย่างประโยค
She resides in Princeton.
He occupies two rooms on the top floor.

3. occupy [verb]
Definition : occupy the whole of
Synonym : fill
ตัวอย่างประโยค
The liquid fills the container.

4. occupy [verb]
Definition : be on the mind of
Synonym : concern, interest, worry
ตัวอย่างประโยค
I worry about the second Germanic consonant shift.

5. occupy [verb]
Definition : march aggressively into another's territory by military force for the purposes of conquest and occupation
Synonym : invade
ตัวอย่างประโยค
Hitler invaded Poland on September 1, 1939.

6. occupy [verb]
Definition : require (time or space)
Synonym : take, use up
ตัวอย่างประโยค
It took three hours to get to work this morning.
This event occupied a very short time.

7. occupy [verb]
Definition : consume all of one's attention or time
Synonym : absorb, engage, engross
ตัวอย่างประโยค
Her interest in butterflies absorbs her completely.

8. occupy [verb]
Definition : assume, as of positions or roles
Synonym : fill, take
ตัวอย่างประโยค
She took the job as director of development.
He occupies the position of manager.
The young prince will soon occupy the throne.


ETdict.com, Copyright ©