คำแปล offer แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ offer อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

offer แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

offer (adjective) : off
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. offer [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เสนอเพื่อให้พิจารณา
Synonym : present, propose, proffer
Antonym : withdraw,withhold

2. offer [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : อาสา
Synonym : volunteer
คำที่เกี่ยวข้อง : แสดงความเต็มใจ

3. offer [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เสนอราคา
Synonym : bid, tender

4. offer [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : บูชา (ทางศาสนา)
Synonym : sacrifice

5. offer [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ข้อเสนอ
Synonym : proposal, proposition
คำที่เกี่ยวข้อง : สิ่งที่เสนอ

6. offer [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ราคาที่ลดลง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does offer mean?
The meaning of offer .
1. offer [noun]
Definition : the verbal act of offering
Synonym : offering
ตัวอย่างประโยค
A generous offer of assistance.

2. offer [noun]
Definition : something offered (as a proposal or bid)
Synonym : offering
ตัวอย่างประโยค
Noteworthy new offerings for investors included several index funds.

3. offer [noun]
Definition : a usually brief attempt
Synonym : crack, fling, go, pass, whirl
ตัวอย่างประโยค
He took a crack at it.
I gave it a whirl.

4. offer [verb]
Definition : make available or accessible, provide or furnish
ตัวอย่างประโยค
The conference center offers a health spa.
The hotel offers private meeting rooms.

5. offer [verb]
Definition : present for acceptance or rejection
Synonym : proffer
ตัวอย่างประโยค
She offered us all a cold drink.

6. offer [verb]
Definition : agree freely
Synonym : volunteer
ตัวอย่างประโยค
She volunteered to drive the old lady home.
I offered to help with the dishes but the hostess would not hear of it.

7. offer [verb]
Definition : put forward for consideration
ตัวอย่างประโยค
He offered his opinion.

8. offer [verb]
Definition : offer verbally
Synonym : extend
ตัวอย่างประโยค
Extend my greetings.
He offered his sympathy.

9. offer [verb]
Definition : make available for sale
ตัวอย่างประโยค
The stores are offering specials on sweaters this week.

10. offer [verb]
Definition : propose a payment
Synonym : bid, tender
ตัวอย่างประโยค
The Swiss dealer offered $2 million for the painting.

11. offer [verb]
Definition : produce or introduce on the stage
ตัวอย่างประโยค
The Shakespeare Company is offering `King Lear' this month.

12. offer [verb]
Definition : present as an act of worship
Synonym : offer up
ตัวอย่างประโยค
Offer prayers to the gods.

13. offer [verb]
Definition : mount or put up
Synonym : provide, put up
ตัวอย่างประโยค
Put up a good fight.
Offer resistance.

14. offer [verb]
Definition : make available
provide
Synonym : extend
ตัวอย่างประโยค
Extend a loan.
The bank offers a good deal on new mortgages.

15. offer [verb]
Definition : ask (someone) to marry you
Synonym : declare oneself, pop the question, propose
ตัวอย่างประโยค
He popped the question on Sunday night.
She proposed marriage to the man she had known for only two months.
The old bachelor finally declared himself to the young woman.

16. offer [verb]
Definition : threaten to do something
ตัวอย่างประโยค
I offered to leave the committee if they did not accept my proposal.


ETdict.com, Copyright ©