คำแปล old แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ old อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

old แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. old [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : แก่
Synonym : aged, senile
Antonym : young
คำที่เกี่ยวข้อง : ที่มีอายุมาก, ที่สูงอายุ, ชรา

2. old [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เก่าแก่
Synonym : ancient
Antonym : modern,new
คำที่เกี่ยวข้อง : แต่หนหลัง, โบราณ

3. old [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่อยู่ในช่วงก่อน
Synonym : former, previous
Antonym : later,after
คำที่เกี่ยวข้อง : ที่อยู่ในช่วงแรก, ที่อยู่ในอดีต

4. old [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่มีประสบการณ์
Synonym : experienced
Antonym : inexperienced
คำที่เกี่ยวข้อง : ที่ช่ำชอง, ที่ชำนาญ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does old mean?
The meaning of old .
1. old [noun]
Definition : past times (especially in the phrase `in days of old')

2. old [adjective]
Definition : (used especially of persons) having lived for a relatively long time or attained a specific age
ตัวอย่างประโยค
His mother is very old.
A ripe old age.
How old are you?.

3. old [adjective]
Definition : of long duration
not new
ตัวอย่างประโยค
Old tradition.
Old house.
Old wine.
Old country.
Old friendships.
Old money.

4. old [adjective]
Definition : (used for emphasis) very familiar
ตัวอย่างประโยค
Good old boy.
Same old story.

5. old [adjective]
Definition : skilled through long experience
Synonym : older
ตัวอย่างประโยค
An old offender.
The older soldiers.

6. old [adjective]
Definition : belonging to some prior time
Synonym : erstwhile, former, one-time, onetime, quondam, sometime
ตัวอย่างประโยค
Erstwhile friend.
Our former glory.
The once capital of the state.
Her quondam lover.

7. old [adjective]
Definition : (used informally especially for emphasis)
Synonym : honest-to-god, honest-to-goodness, sure-enough
ตัวอย่างประโยค
A real honest-to-god live cowboy.
Had us a high old time.
Went upriver to look at a sure-enough fish wheel.

8. old [adjective]
Definition : of a very early stage in development
ตัวอย่างประโยค
Old English is also called Anglo Saxon.
Old High German is High German from the middle of the 9th to the end of the 11th century.

9. old [adjective]
Definition : just preceding something else in time or order
Synonym : previous
ตัวอย่างประโยค
The previous owner.
My old house was larger.


ETdict.com, Copyright ©