คำแปล operation แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ operation อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

operation แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. operation [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การดำเนินการ
Synonym : procedure, performance
Antonym : inaction

2. operation [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การผ่าตัด
คำที่เกี่ยวข้อง : การศัลยกรรม

3. operation [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การใช้ (เครื่องจักร)
คำที่เกี่ยวข้อง : การเดินเครื่อง

4. operation [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กิจการทางธุรกิจ
Synonym : business
คำที่เกี่ยวข้อง : กิจการ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does operation mean?
The meaning of operation .
1. operation [noun]
Definition : the state of being in effect or being operative
ตัวอย่างประโยค
That rule is no longer in operation.

2. operation [noun]
Definition : a business especially one run on a large scale
ตัวอย่างประโยค
A large-scale farming operation.
A multinational operation.
They paid taxes on every stage of the operation.
They had to consolidate their operations.

3. operation [noun]
Definition : a planned activity involving many people performing various actions
ตัวอย่างประโยค
They organized a rescue operation.
The biggest police operation in French history.
Running a restaurant is quite an operation.
Consolidate the companies various operations.

4. operation [noun]
Definition : (computer science) data processing in which the result is completely specified by a rule (especially the processing that results from a single instruction)
ตัวอย่างประโยค
It can perform millions of operations per second.

5. operation [noun]
Definition : activity by a military or naval force (as a maneuver or campaign)
Synonym : military operation
ตัวอย่างประโยค
It was a joint operation of the navy and air force.

6. operation [noun]
Definition : a medical procedure involving an incision with instruments
performed to repair damage or arrest disease in a living body
Synonym : surgery, surgical operation, surgical procedure, surgical process
ตัวอย่างประโยค
They will schedule the operation as soon as an operating room is available.
He died while undergoing surgery.

7. operation [noun]
Definition : a process or series of acts especially of a practical or mechanical nature involved in a particular form of work
Synonym : procedure
ตัวอย่างประโยค
The operations in building a house.
Certain machine tool operations.

8. operation [noun]
Definition : process or manner of functioning or operating
Synonym : functioning, performance
ตัวอย่างประโยค
The power of its engine determines its operation.
The plane's operation in high winds.
They compared the cooking performance of each oven.
The jet's performance conformed to high standards.

9. operation [noun]
Definition : (psychology) the performance of some composite cognitive activity
an operation that affects mental contents
Synonym : cognitive operation, cognitive process, mental process, process
ตัวอย่างประโยค
The process of thinking.
The cognitive operation of remembering.

10. operation [noun]
Definition : (mathematics) calculation by mathematical methods
Synonym : mathematical operation, mathematical process
ตัวอย่างประโยค
The problems at the end of the chapter demonstrated the mathematical processes involved in the derivation.
They were learning the basic operations of arithmetic.

11. operation [noun]
Definition : the activity of operating something (a machine or business etc.)
ตัวอย่างประโยค
Her smooth operation of the vehicle gave us a surprisingly comfortable ride.


ETdict.com, Copyright ©