คำแปล or แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ or อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

or แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. or [conjunction, คำสันธาน]
คำแปล/ความหมาย : หรือ
คำที่เกี่ยวข้อง : หรือว่า

2. or [suffix, ปัจจัย]
คำแปล/ความหมาย : ผู้ซึ่ง

3. or [suffix, ปัจจัย]
คำแปล/ความหมาย : การกระทำ
คำที่เกี่ยวข้อง : ภาวะ, คุณสมบัติ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does or mean?
The meaning of or .
1. or [noun]
Definition : a state in northwestern United States on the Pacific
Synonym : beaver state, oregon

2. or [noun]
Definition : a room in a hospital equipped for the performance of surgical operations
Synonym : operating room, operating theater, operating theatre, surgery
ตัวอย่างประโยค
Great care is taken to keep the operating rooms aseptic.


ETdict.com, Copyright ©