คำแปล orbit แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ orbit อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

orbit แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. orbit [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : วิถีโคจร
Synonym : rotation, circle, path
คำที่เกี่ยวข้อง : วงโคจร

2. orbit [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ขอบเขต
Synonym : domain, compass
คำที่เกี่ยวข้อง : วง

3. orbit [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : โคจร
Synonym : revolve, circle
คำที่เกี่ยวข้อง : เดินทางรอบ

4. orbit [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : โคจร
Synonym : revolve, circle
คำที่เกี่ยวข้อง : เดินทางรอบ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does orbit mean?
The meaning of orbit .
1. orbit [noun]
Definition : the (usually elliptical) path described by one celestial body in its revolution about another
Synonym : celestial orbit
ตัวอย่างประโยค
He plotted the orbit of the moon.

2. orbit [noun]
Definition : a particular environment or walk of life
Synonym : area, arena, domain, field, sphere
ตัวอย่างประโยค
His social sphere is limited.
It was a closed area of employment.
He's out of my orbit.

3. orbit [noun]
Definition : an area in which something acts or operates or has power or control:
Synonym : ambit, compass, range, reach, scope
ตัวอย่างประโยค
The range of a supersonic jet.
A piano has a greater range than the human voice.
The ambit of municipal legislation.
Within the compass of this article.
Within the scope of an investigation.
Outside the reach of the law.
In the political orbit of a world power.

4. orbit [noun]
Definition : the path of an electron around the nucleus of an atom
Synonym : electron orbit

5. orbit [noun]
Definition : the bony cavity in the skull containing the eyeball
Synonym : cranial orbit, eye socket, orbital cavity

6. orbit [verb]
Definition : move in an orbit
Synonym : orb, revolve
ตัวอย่างประโยค
The moon orbits around the Earth.
The planets are orbiting the sun.
Electrons orbit the nucleus.


ETdict.com, Copyright ©