คำแปล orientation แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ orientation อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

orientation แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. orientation [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การกำหนดเป้าหมาย
Synonym : position, direction
คำที่เกี่ยวข้อง : ทิศทาง, การกำหนดตำแหน่ง

2. orientation [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเชื่อ
คำที่เกี่ยวข้อง : ความโน้มเอียง, แนวโน้ม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does orientation mean?
The meaning of orientation .
1. orientation [noun]
Definition : the act of orienting

2. orientation [noun]
Definition : an integrated set of attitudes and beliefs

3. orientation [noun]
Definition : position or alignment relative to points of the compass or other specific directions

4. orientation [noun]
Definition : a predisposition in favor of something
Synonym : predilection, preference
ตัวอย่างประโยค
A predilection for expensive cars.
His sexual preferences.
Showed a Marxist orientation.

5. orientation [noun]
Definition : a person's awareness of self with regard to position and time and place and personal relationships

6. orientation [noun]
Definition : a course introducing a new situation or environment
Synonym : orientation course


ETdict.com, Copyright ©