คำแปล pain แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ pain อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

pain แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. pain [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเจ็บปวด
Synonym : ache, discomfort, hurt
คำที่เกี่ยวข้อง : ความเจ็บ, ความปวด

2. pain [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความทุกข์
Synonym : suffering, sorrow
Antonym : pleasure,joy
คำที่เกี่ยวข้อง : ความเศร้า, ความเสียใจมาก

3. pain [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เสียใจ
Synonym : distress, agonize
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้ปวดร้าว

4. pain [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : รู้สึกเจ็บ
Synonym : hurt
คำที่เกี่ยวข้อง : เจ็บ

5. pain [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เจ็บปวด
Synonym : burn, hurt
Antonym : soothe,assuge


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does pain mean?
The meaning of pain .
1. pain [noun]
Definition : a symptom of some physical hurt or disorder
Synonym : hurting
ตัวอย่างประโยค
The patient developed severe pain and distension.

2. pain [noun]
Definition : emotional distress
a fundamental feeling that people try to avoid
Synonym : painfulness
ตัวอย่างประโยค
The pain of loneliness.

3. pain [noun]
Definition : a somatic sensation of acute discomfort
Synonym : pain sensation, painful sensation
ตัวอย่างประโยค
As the intensity increased the sensation changed from tickle to pain.

4. pain [noun]
Definition : a bothersome annoying person
Synonym : nuisance, pain in the neck
ตัวอย่างประโยค
That kid is a terrible pain.

5. pain [noun]
Definition : something or someone that causes trouble
a source of unhappiness
Synonym : annoyance, bother, botheration, infliction, pain in the ass, pain in the neck
ตัวอย่างประโยค
Washing dishes was a nuisance before we got a dish washer.
A bit of a bother.
He's not a friend, he's an infliction.

6. pain [verb]
Definition : cause bodily suffering to and make sick or indisposed
Synonym : ail, trouble

7. pain [verb]
Definition : cause emotional anguish or make miserable
Synonym : anguish, hurt
ตัวอย่างประโยค
It pains me to see my children not being taught well in school.


ETdict.com, Copyright ©