คำแปล paragraph แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ paragraph อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

paragraph แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. paragraph [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ย่อหน้า
Synonym : passage, section, article
คำที่เกี่ยวข้อง : ตอนหนึ่งของข้อความ

2. paragraph [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แบ่งเป็นย่อหน้า
Synonym : group, section, divide

3. paragraph [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เขียนข่าวหรือบทความย่อหน้าสั้นๆ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does paragraph mean?
The meaning of paragraph .
1. paragraph [noun]
Definition : one of several distinct subdivisions of a text intended to separate ideas
the beginning is usually marked by a new indented line

2. paragraph [verb]
Definition : divide into paragraphs, as of text
ตัวอย่างประโยค
This story is well paragraphed.

3. paragraph [verb]
Definition : write about in a paragraph
ตัวอย่างประโยค
All her friends were paragraphed in last Monday's paper.

4. paragraph [verb]
Definition : write paragraphs
work as a paragrapher


ETdict.com, Copyright ©