คำแปล parameter แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ parameter อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

parameter แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. parameter [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตัวแปร
Synonym : limiting factor
คำที่เกี่ยวข้อง : พารามิเตอร์, ปัจจัยที่กำหนด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does parameter mean?
The meaning of parameter .
1. parameter [noun]
Definition : a constant in the equation of a curve that can be varied to yield a family of similar curves
Synonym : parametric quantity

2. parameter [noun]
Definition : any factor that defines a system and determines (or limits) its performance

3. parameter [noun]
Definition : (computer science) a reference or value that is passed to a function, procedure, subroutine, command, or program
Synonym : argument

4. parameter [noun]
Definition : a quantity (such as the mean or variance) that characterizes a statistical population and that can be estimated by calculations from sample data


ETdict.com, Copyright ©