คำแปล pardon แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ pardon อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

pardon แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. pardon [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ยกโทษ
Synonym : absolve, condome, forgive, overlook
คำที่เกี่ยวข้อง : ให้อภัย, อภัยโทษ, ลดหย่อนโทษให้

2. pardon [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การอภัยโทษ
Synonym : forgiveness, amnesty
Antonym : unforgiveness,punishment
คำที่เกี่ยวข้อง : การยกโทษให้, การลดหย่อนผ่อนโทษ

3. pardon [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การขอโทษ
คำที่เกี่ยวข้อง : การขอขมา, การกล่าวขอโทษ, การขออภัย

4. pardon [interjection, คำอุทาน]
คำแปล/ความหมาย : ขอโทษ
คำที่เกี่ยวข้อง : ขออภัย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does pardon mean?
The meaning of pardon .
1. pardon [noun]
Definition : the act of excusing a mistake or offense
Synonym : forgiveness

2. pardon [noun]
Definition : a warrant granting release from punishment for an offense
Synonym : amnesty

3. pardon [noun]
Definition : the formal act of liberating someone
Synonym : amnesty, free pardon

4. pardon [verb]
Definition : accept an excuse for
Synonym : excuse
ตัวอย่างประโยค
Please excuse my dirty hands.

5. pardon [verb]
Definition : grant a pardon to
ตัวอย่างประโยค
Ford pardoned Nixon.
The Thanksgiving turkey was pardoned by the President.


ETdict.com, Copyright ©