คำแปล part แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ part อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

part แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. part [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ส่วน
Synonym : piece, portion, fragment
Antonym : whole,total,agrregate
คำที่เกี่ยวข้อง : ส่วนหนึ่ง, ชิ้นส่วน, ส่วนประกอบ

2. part [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อัตราส่วน
Synonym : ration
คำที่เกี่ยวข้อง : ส่วนแบ่ง

3. part [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : บทบาทในการแสดง
คำที่เกี่ยวข้อง : บทบาท

4. part [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : บทพูด
คำที่เกี่ยวข้อง : บทละคร

5. part [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เสียงดนตรี
Synonym : chorus, second

6. part [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แยก
Synonym : divide, split
Antonym : unite,join
คำที่เกี่ยวข้อง : แบ่งแยก, แยกออก, แยกกัน, แยกทาง

7. part [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่ง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does part mean?
The meaning of part .
1. part [noun]
Definition : something determined in relation to something that includes it
Synonym : component, component part, constituent, portion
ตัวอย่างประโยค
He wanted to feel a part of something bigger than himself.
I read a portion of the manuscript.
The smaller component is hard to reach.
The animal constituent of plankton.

2. part [noun]
Definition : something less than the whole of a human artifact
Synonym : portion
ตัวอย่างประโยค
The rear part of the house.
Glue the two parts together.

3. part [noun]
Definition : a portion of a natural object
Synonym : piece
ตัวอย่างประโยค
They analyzed the river into three parts.
He needed a piece of granite.

4. part [noun]
Definition : that which concerns a person with regard to a particular role or situation
ตัวอย่างประโยค
It requires vigilance on our part.
They resisted every effort on his part.

5. part [noun]
Definition : the extended spatial location of something
Synonym : region
ตัวอย่างประโยค
The farming regions of France.
Religions in all parts of the world.
Regions of outer space.

6. part [noun]
Definition : the actions and activities assigned to or required or expected of a person or group
Synonym : function, office, role
ตัวอย่างประโยค
The function of a teacher.
The government must do its part.
Play its role.

7. part [noun]
Definition : an actor's portrayal of someone in a play
Synonym : character, persona, role, theatrical role
ตัวอย่างประโยค
She played the part of Desdemona.

8. part [noun]
Definition : assets belonging to or due to or contributed by an individual person or group
Synonym : percentage, portion, share
ตัวอย่างประโยค
He wanted his share in cash.

9. part [noun]
Definition : one of the portions into which something is regarded as divided and which together constitute a whole
Synonym : division, section
ตัวอย่างประโยค
The written part of the exam.
The finance section of the company.
The BBC's engineering division.

10. part [noun]
Definition : a line of scalp that can be seen when sections of hair are combed in opposite directions
Synonym : parting
ตัวอย่างประโยค
His part was right in the middle.

11. part [noun]
Definition : the melody carried by a particular voice or instrument in polyphonic music
Synonym : voice
ตัวอย่างประโยค
He tried to sing the tenor part.

12. part [noun]
Definition : the part played by a person in bringing about a result
Synonym : contribution, share
ตัวอย่างประโยค
I am proud of my contribution in advancing the project.
They all did their share of the work.

13. part [verb]
Definition : go one's own way
move apart
Synonym : separate, split
ตัวอย่างประโยค
The friends separated after the party.

14. part [verb]
Definition : discontinue an association or relation
go different ways
Synonym : break, break up, separate, split, split up
ตัวอย่างประโยค
The business partners broke over a tax question.
The couple separated after 25 years of marriage.
My friend and I split up.

15. part [verb]
Definition : leave
Synonym : depart, set forth, set off, set out, start, start out, take off
ตัวอย่างประโยค
The family took off for Florida.

16. part [verb]
Definition : come apart
Synonym : divide, separate
ตัวอย่างประโยค
The two pieces that we had glued separated.

17. part [verb]
Definition : force, take, or pull apart
Synonym : disunite, divide, separate
ตัวอย่างประโยค
He separated the fighting children.
Moses parted the Red Sea.

18. part [adverb]
Definition : in part
in some degree
not wholly
Synonym : partially, partly
ตัวอย่างประโยค
I felt partly to blame.
He was partially paralyzed.


ETdict.com, Copyright ©