คำแปล partial แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ partial อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

partial แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. partial [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งเป็นบางส่วน
Synonym : incomplete, imperfect
Antonym : complete,whole,perfect
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งไม่สมบูรณ์, ซึ่งไม่ทั้งหมด

2. partial [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งไม่ยุติธรรม
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งมีอคติ, ซึ่งไม่เที่ยงธรรม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does partial mean?
The meaning of partial .
1. partial [noun]
Definition : the derivative of a function of two or more variables with respect to a single variable while the other variables are considered to be constant
Synonym : partial derivative

2. partial [noun]
Definition : a harmonic with a frequency that is a multiple of the fundamental frequency
Synonym : overtone, partial tone

3. partial [adjective]
Definition : being or affecting only a part
not total
ตัวอย่างประโยค
A partial description of the suspect.
Partial collapse.
A partial eclipse.
A partial monopoly.
Partial immunity.

4. partial [adjective]
Definition : showing favoritism

5. partial [adjective]
Definition : (followed by `of' or `to') having a strong preference or liking for
Synonym : fond
ตัวอย่างประโยค
Fond of chocolate.
Partial to horror movies.


ETdict.com, Copyright ©