คำแปล passing แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ passing อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

passing แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. passing [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ผ่านไป
Synonym : past
คำที่เกี่ยวข้อง : ล่วงพ้น

2. passing [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว
Synonym : brief, fleeting
คำที่เกี่ยวข้อง : ชั่วแล่น


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does passing mean?
The meaning of passing .
1. passing [noun]
Definition : (American football) a play that involves one player throwing the ball to a teammate
Synonym : pass, passing game, passing play
ตัวอย่างประโยค
The coach sent in a passing play on third and long.

2. passing [noun]
Definition : euphemistic expressions for death
Synonym : departure, exit, expiration, going, loss, release
ตัวอย่างประโยค
Thousands mourned his passing.

3. passing [noun]
Definition : the motion of one object relative to another
Synonym : passage
ตัวอย่างประโยค
Stellar passings can perturb the orbits of comets.

4. passing [noun]
Definition : the end of something
ตัวอย่างประโยค
The passing of winter.

5. passing [noun]
Definition : a bodily reaction of changing from one place or stage to another
Synonym : passage
ตัวอย่างประโยค
The passage of air from the lungs.
The passing of flatus.

6. passing [noun]
Definition : going by something that is moving in order to get in front of it
Synonym : overtaking
ตัวอย่างประโยค
She drove but well but her reckless passing of every car on the road frightened me.

7. passing [noun]
Definition : success in satisfying a test or requirement
Synonym : pass, qualifying
ตัวอย่างประโยค
His future depended on his passing that test.
He got a pass in introductory chemistry.

8. passing [adjective]
Definition : lasting a very short time
Synonym : ephemeral, fugacious, short-lived, transient, transitory
ตัวอย่างประโยค
The ephemeral joys of childhood.
A passing fancy.
Youth's transient beauty.
Love is transitory but it is eternal.
Fugacious blossoms.

9. passing [adjective]
Definition : of advancing the ball by throwing it
Synonym : pass
ตัวอย่างประโยค
A team with a good passing attack.
A pass play.

10. passing [adjective]
Definition : allowing you to pass (e.g., an examination or inspection) satisfactorily
ตัวอย่างประโยค
A passing grade.

11. passing [adjective]
Definition : hasty and without attention to detail
not thorough
Synonym : casual, cursory, perfunctory
ตัวอย่างประโยค
A casual (or cursory) inspection failed to reveal the house's structural flaws.
A passing glance.
Perfunctory courtesy.

12. passing [adverb]
Definition : to an extreme degree
Synonym : exceedingly, extremely, super
ตัวอย่างประโยค
Extremely cold.
Extremely unpleasant.


ETdict.com, Copyright ©