คำแปล pattern แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ pattern อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

pattern แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. pattern [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แบบ (สำหรับตัดเสื้อผ้า)
Synonym : blueprint, design
คำที่เกี่ยวข้อง : แบบสำหรับก่อสร้าง

2. pattern [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แบบแผน
Synonym : practice
คำที่เกี่ยวข้อง : รูปแบบ, ธรรมเนียม, รูปแบบ, แบบพิมพ์, แบบฉบับ

3. pattern [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ลวดลาย
Synonym : design, figure
คำที่เกี่ยวข้อง : งานศิลป์

4. pattern [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ธรรมเนียมปฏิบัติ
Synonym : custom
คำที่เกี่ยวข้อง : ประเพณีนิยม, จารีตประเพณี

5. pattern [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : รูปร่าง
Synonym : form, shape, structure
คำที่เกี่ยวข้อง : รูปทรง

6. pattern [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ลอกแบบ
Synonym : copy, imitate, model

7. pattern [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ออกแบบ
Synonym : design, draw, model
คำที่เกี่ยวข้อง : วางแบบ, เป็นแบบ, เป็นตัวอย่าง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does pattern mean?
The meaning of pattern .
1. pattern [noun]
Definition : a perceptual structure
Synonym : form, shape
ตัวอย่างประโยค
The composition presents problems for students of musical form.
A visual pattern must include not only objects but the spaces between them.

2. pattern [noun]
Definition : a customary way of operation or behavior
Synonym : practice
ตัวอย่างประโยค
It is their practice to give annual raises.
They changed their dietary pattern.

3. pattern [noun]
Definition : a decorative or artistic work
Synonym : design, figure
ตัวอย่างประโยค
The coach had a design on the doors.

4. pattern [noun]
Definition : something regarded as a normative example
Synonym : convention, formula, normal, rule
ตัวอย่างประโยค
The convention of not naming the main character.
Violence is the rule not the exception.
His formula for impressing visitors.

5. pattern [noun]
Definition : a model considered worthy of imitation
ตัวอย่างประโยค
The American constitution has provided a pattern for many republics.

6. pattern [noun]
Definition : something intended as a guide for making something else
Synonym : blueprint, design
ตัวอย่างประโยค
A blueprint for a house.
A pattern for a skirt.

7. pattern [noun]
Definition : the path that is prescribed for an airplane that is preparing to land at an airport
Synonym : approach pattern, traffic pattern
ตัวอย่างประโยค
The traffic patterns around O'Hare are very crowded.
They stayed in the pattern until the fog lifted.

8. pattern [noun]
Definition : graphical representation (in polar or Cartesian coordinates) of the spatial distribution of radiation from an antenna as a function of angle
Synonym : radiation diagram, radiation pattern

9. pattern [verb]
Definition : plan or create according to a model or models
Synonym : model

10. pattern [verb]
Definition : form a pattern
ตัวอย่างประโยค
These sentences pattern like the ones we studied before.


ETdict.com, Copyright ©