คำแปล pay แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ pay อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

pay แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. pay [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จ่าย
Synonym : give, spend, lay out
คำที่เกี่ยวข้อง : จ่ายค่าตอบแทน, จ่ายค่าแรง, จ่ายค่าจ้าง

2. pay [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สนใจ
คำที่เกี่ยวข้อง : เอาใจใส่

3. pay [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ให้ความคิดเห็น
Synonym : answer

4. pay [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ชดใช้
Synonym : compensate
คำที่เกี่ยวข้อง : ตอบแทน, ทดแทน, แก้แค้น

5. pay [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ค่าแรง
Synonym : earnings, fee, wage, hire
คำที่เกี่ยวข้อง : ค่าตอบแทน, ค่าจ้าง, รายได้

6. pay [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การจ่ายเงิน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does pay mean?
The meaning of pay .
1. pay [noun]
Definition : something that remunerates
Synonym : earnings, remuneration, salary, wage
ตัวอย่างประโยค
Wages were paid by check.
He wasted his pay on drink.
They saved a quarter of all their earnings.

2. pay [verb]
Definition : give money, usually in exchange for goods or services
ตัวอย่างประโยค
I paid four dollars for this sandwich.
Pay the waitress, please.

3. pay [verb]
Definition : convey, as of a compliment, regards, attention, etc.
bestow
Synonym : give
ตัวอย่างประโยค
Don't pay him any mind.
Give the orders.
Give him my best regards.
Pay attention.

4. pay [verb]
Definition : cancel or discharge a debt
Synonym : ante up, pay up
ตัวอย่างประโยค
Pay up, please!.

5. pay [verb]
Definition : bring in
Synonym : bear, yield
ตัวอย่างประโยค
Interest-bearing accounts.
How much does this savings certificate pay annually?.

6. pay [verb]
Definition : do or give something to somebody in return
Synonym : compensate, make up, pay off
ตัวอย่างประโยค
Does she pay you for the work you are doing?.

7. pay [verb]
Definition : dedicate
Synonym : devote, give
ตัวอย่างประโยค
Give thought to.
Give priority to.
Pay attention to.

8. pay [verb]
Definition : be worth it
ตัวอย่างประโยค
It pays to go through the trouble.

9. pay [verb]
Definition : render
ตัวอย่างประโยค
Pay a visit.
Pay a call.

10. pay [verb]
Definition : bear (a cost or penalty), in recompense for some action
ตัวอย่างประโยค
You'll pay for this!.
She had to pay the penalty for speaking out rashly.
You'll pay for this opinion later.

11. pay [verb]
Definition : make a compensation for
ตัวอย่างประโยค
A favor that cannot be paid back.

12. pay [verb]
Definition : discharge or settle
ตัวอย่างประโยค
Pay a debt.
Pay an obligation.


ETdict.com, Copyright ©