คำแปล peace แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ peace อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

peace แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. peace [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สนธิสัญญาสันติภาพ

2. peace [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความสงบเรียบร้อย
Synonym : concord, conformity, harmony
Antonym : discord,conflict
คำที่เกี่ยวข้อง : สันติภาพ, ความสงบ, สันติ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does peace mean?
The meaning of peace .
1. peace [noun]
Definition : the state prevailing during the absence of war

2. peace [noun]
Definition : harmonious relations
freedom from disputes
ตัวอย่างประโยค
The roommates lived in peace together.

3. peace [noun]
Definition : the absence of mental stress or anxiety
Synonym : ataraxis, heartsease, peace of mind, peacefulness, repose, serenity

4. peace [noun]
Definition : the general security of public places
Synonym : public security
ตัวอย่างประโยค
He was arrested for disturbing the peace.

5. peace [noun]
Definition : a treaty to cease hostilities
Synonym : pacification, peace treaty
ตัวอย่างประโยค
Peace came on November 11th.


ETdict.com, Copyright ©