คำแปล perception แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ perception อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

perception แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. perception [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเข้าใจ
Synonym : awareness, recognition, mindfulness
Antonym : ignorance
คำที่เกี่ยวข้อง : ความตระหนัก, การรับรู้, การหยั่งรู้

2. perception [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แนวความคิด
Synonym : knowledge
คำที่เกี่ยวข้อง : การแสดงความคิด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does perception mean?
The meaning of perception .
1. perception [noun]
Definition : the representation of what is perceived
basic component in the formation of a concept
Synonym : percept, perceptual experience

2. perception [noun]
Definition : a way of conceiving something
ตัวอย่างประโยค
Luther had a new perception of the Bible.

3. perception [noun]
Definition : the process of perceiving

4. perception [noun]
Definition : knowledge gained by perceiving
ตัวอย่างประโยค
A man admired for the depth of his perception.

5. perception [noun]
Definition : becoming aware of something via the senses
Synonym : sensing


ETdict.com, Copyright ©