คำแปล performance แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ performance อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

performance แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. performance [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การกระทำ
Synonym : carrying out, doing, execution, operation
คำที่เกี่ยวข้อง : พฤติกรรม

2. performance [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การแสดง
คำที่เกี่ยวข้อง : การบรรเลง

3. performance [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การทำให้บรรลุผลสำเร็จ
Synonym : efficiency, accomplishment
Antonym : nonfulfillment


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does performance mean?
The meaning of performance .
1. performance [noun]
Definition : a dramatic or musical entertainment
Synonym : public presentation
ตัวอย่างประโยค
They listened to ten different performances.
The play ran for 100 performances.
The frequent performances of the symphony testify to its popularity.

2. performance [noun]
Definition : the act of presenting a play or a piece of music or other entertainment
ตัวอย่างประโยค
We congratulated him on his performance at the rehearsal.
An inspired performance of Mozart's C minor concerto.

3. performance [noun]
Definition : the act of performing
of doing something successfully
using knowledge as distinguished from merely possessing it
Synonym : carrying into action, carrying out, execution
ตัวอย่างประโยค
They criticised his performance as mayor.
Experience generally improves performance.

4. performance [noun]
Definition : any recognized accomplishment
ตัวอย่างประโยค
They admired his performance under stress.
When Roger Maris powered four home runs in one game his performance merits awe.

5. performance [noun]
Definition : process or manner of functioning or operating
Synonym : functioning, operation
ตัวอย่างประโยค
The power of its engine determines its operation.
The plane's operation in high winds.
They compared the cooking performance of each oven.
The jet's performance conformed to high standards.


ETdict.com, Copyright ©