คำแปล period แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ period อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

period แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. period [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ช่วงมีรอบเดือน
Synonym : menstruation, menses
คำที่เกี่ยวข้อง : ช่วงมีประจำเดือน, ช่วงเวลาที่มีระดู

2. period [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับช่วงเวลาในประวัติศาสตร์
Synonym : age
คำที่เกี่ยวข้อง : สมัย

3. period [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จุด
Synonym : point, fullstop
คำที่เกี่ยวข้อง : มหัพภาค, จุดฟุลสต๊อบ

4. period [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ระยะเวลา
Synonym : term, season, phase
คำที่เกี่ยวข้อง : ระยะเวลา, เวลา, ช่วง, กาล, ยุค


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does period mean?
The meaning of period .
1. period [noun]
Definition : an amount of time
Synonym : period of time, time period
ตัวอย่างประโยค
A time period of 30 years.
Hastened the period of time of his recovery.
Picasso's blue period.

2. period [noun]
Definition : the interval taken to complete one cycle of a regularly repeating phenomenon

3. period [noun]
Definition : (ice hockey) one of three divisions into which play is divided in hockey games

4. period [noun]
Definition : a unit of geological time during which a system of rocks formed
Synonym : geological period
ตัวอย่างประโยค
Ganoid fishes swarmed during the earlier geological periods.

5. period [noun]
Definition : the end or completion of something
ตัวอย่างประโยค
Death put a period to his endeavors.
A change soon put a period to my tranquility.

6. period [noun]
Definition : the monthly discharge of blood from the uterus of nonpregnant women from puberty to menopause
Synonym : catamenia, flow, menses, menstruation, menstruum
ตัวอย่างประโยค
The women were sickly and subject to excessive menstruation.
A woman does not take the gout unless her menses be stopped.
The semen begins to appear in males and to be emitted at the same time of life that the catamenia begin to flow in females.

7. period [noun]
Definition : a punctuation mark (.) placed at the end of a declarative sentence to indicate a full stop or after abbreviations
Synonym : full point, full stop, point, stop
ตัวอย่างประโยค
In England they call a period a stop.


ETdict.com, Copyright ©