คำแปล permit แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ permit อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

permit แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. permit [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : อนุญาต
Synonym : allow, let
Antonym : forbit,prohibit
คำที่เกี่ยวข้อง : ยินยอม, เห็นพ้อง, เห็นชอบ

2. permit [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ใบอนุญาต
Synonym : license


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does permit mean?
The meaning of permit .
1. permit [noun]
Definition : a legal document giving official permission to do something
Synonym : licence, license

2. permit [noun]
Definition : the act of giving a formal (usually written) authorization
Synonym : license, permission

3. permit [noun]
Definition : large game fish
found in waters of the West Indies
Synonym : trachinotus falcatus

4. permit [verb]
Definition : consent to, give permission
Synonym : allow, countenance, let
ตัวอย่างประโยค
She permitted her son to visit her estranged husband.
I won't let the police search her basement.
I cannot allow you to see your exam.

5. permit [verb]
Definition : make it possible through a specific action or lack of action for something to happen
Synonym : allow, let
ตัวอย่างประโยค
This permits the water to rush in.
This sealed door won't allow the water come into the basement.
This will permit the rain to run off.

6. permit [verb]
Definition : allow the presence of or allow (an activity) without opposing or prohibiting
Synonym : allow, tolerate
ตัวอย่างประโยค
We don't allow dogs here.
Children are not permitted beyond this point.
We cannot tolerate smoking in the hospital.


ETdict.com, Copyright ©