คำแปล phase แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ phase อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

phase แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. phase [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ขั้นตอน
Synonym : age, era, moment
คำที่เกี่ยวข้อง : ช่วง, ระยะ

2. phase [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ระยะของโรค
Synonym : stage, step

3. phase [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ลักษณะของดวงจันทร์หรือดวงดาวที่ปรากฎในช่วงเวลาต่างๆ กัน

4. phase [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : มุมมอง
Synonym : aspect, point of view, side
คำที่เกี่ยวข้อง : แง่มุม, แง่

5. phase [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เป็นขั้นตอน
คำที่เกี่ยวข้อง : จัดให้เป็นระยะ, ขยายเป็นช่วงๆ, ทำให้เป็นไปตามแผน

6. phase [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เข้ากัน
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้ประสานกัน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does phase mean?
The meaning of phase .
1. phase [noun]
Definition : any distinct time period in a sequence of events
Synonym : stage
ตัวอย่างประโยค
We are in a transitional stage in which many former ideas must be revised or rejected.

2. phase [noun]
Definition : (physical chemistry) a distinct state of matter in a system
matter that is identical in chemical composition and physical state and separated from other material by the phase boundary
Synonym : form
ตัวอย่างประโยค
The reaction occurs in the liquid phase of the system.

3. phase [noun]
Definition : a particular point in the time of a cycle
measured from some arbitrary zero and expressed as an angle
Synonym : phase angle

4. phase [noun]
Definition : (astronomy) the particular appearance of a body's state of illumination (especially one of the recurring shapes of the part of Earth's moon that is illuminated by the sun)
ตัวอย่างประโยค
The full phase of the moon.

5. phase [verb]
Definition : arrange in phases or stages
ตัวอย่างประโยค
Phase a withdrawal.

6. phase [verb]
Definition : adjust so as to be in a synchronized condition
ตัวอย่างประโยค
He phased the intake with the output of the machine.


ETdict.com, Copyright ©