คำแปล philosophy แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ philosophy อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

philosophy แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. philosophy [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หลักปรัชญา
Synonym : axiom, truth
คำที่เกี่ยวข้อง : หลักความจริงของชีวิต

2. philosophy [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : วิชาปรัชญา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does philosophy mean?
The meaning of philosophy .
1. philosophy [noun]
Definition : a belief (or system of beliefs) accepted as authoritative by some group or school
Synonym : doctrine, ism, philosophical system, school of thought

2. philosophy [noun]
Definition : the rational investigation of questions about existence and knowledge and ethics

3. philosophy [noun]
Definition : any personal belief about how to live or how to deal with a situation
ตัวอย่างประโยค
Self-indulgence was his only philosophy.
My father's philosophy of child-rearing was to let mother do it.


ETdict.com, Copyright ©