คำแปล physical แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ physical อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

physical แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. physical [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับร่างกาย
Synonym : bodily, corporal, corporeal
Antonym : mental,spiritual

2. physical [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับรูปธรรม
Synonym : material, real
คำที่เกี่ยวข้อง : เกี่ยวกับสิ่งที่จับต้องได้, ที่สามารถสัมผัสได้

3. physical [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับธรรมชาติ
คำที่เกี่ยวข้อง : เกี่ยวกับกฎของธรรมชาติ, เกี่ยวกับลักษณะตามธรรมชาติของโลก

4. physical [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ทางวัตถุ
คำที่เกี่ยวข้อง : ืทางกายภาพ, เกี่ยวกับวัตถุ

5. physical [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับฟิสิกส์
คำที่เกี่ยวข้อง : เชิงฟิสิกส์

6. physical [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับตัณหาราคะ
คำที่เกี่ยวข้อง : เกี่ยวกับความปรารถนาทางโลก, เกี่ยวกับกิเลสตัณหา

7. physical [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การตรวจร่างกาย (ทางการแพทย์)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does physical mean?
The meaning of physical .
1. physical [adjective]
Definition : involving the body as distinguished from the mind or spirit
ตัวอย่างประโยค
Physical exercise.
Physical suffering.
Was sloppy about everything but her physical appearance.

2. physical [adjective]
Definition : relating to the sciences dealing with matter and energy
especially physics
ตัวอย่างประโยค
Physical sciences.
Physical laws.

3. physical [adjective]
Definition : having substance or material existence
perceptible to the senses
ตัวอย่างประโยค
A physical manifestation.
Surrounded by tangible objects.

4. physical [adjective]
Definition : according with material things or natural laws (other than those peculiar to living matter)
ตัวอย่างประโยค
A reflex response to physical stimuli.

5. physical [adjective]
Definition : characterized by energetic bodily activity
ตัวอย่างประโยค
A very physical dance performance.

6. physical [adjective]
Definition : impelled by physical force especially against resistance
Synonym : forcible, strong-arm
ตัวอย่างประโยค
Forcible entry.
A real cop would get physical.
Strong-arm tactics.

7. physical [adjective]
Definition : concerned with material things
ตัวอย่างประโยค
Physical properties.
The physical characteristics of the earth.
The physical size of a computer.


ETdict.com, Copyright ©