คำแปล pick แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ pick อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

pick แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. pick [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เด็ด (ผลไม้, ดอกไม้)
Synonym : collect, harvest
คำที่เกี่ยวข้อง : เก็บ (ผลไม้, ดอกไม้)

2. pick [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เลือก
Synonym : choose, select
คำที่เกี่ยวข้อง : คัด, สรร

3. pick [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จิก (ไก่, นก)
Synonym : peck
คำที่เกี่ยวข้อง : ตอด (ไก่, นก)

4. pick [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แคะ (ฟัน, จมูก)

5. pick [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : หาเรื่อง

6. pick [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขุด
คำที่เกี่ยวข้อง : เจาะ, แทะ

7. pick [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเก็บ
คำที่เกี่ยวข้อง : การเด็ด, การเก็บเกี่ยว

8. pick [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเลือก
คำที่เกี่ยวข้อง : การเลือกสรร, การคัด, การคัดสรร

9. pick [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งที่คัดหรือเลือกมาอย่างดีที่สุด
คำที่เกี่ยวข้อง : ่ส่วนสำคัญ, ส่วนที่ดีที่สุด

10. pick [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : พลั่ว

11. pick [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เครื่องแคะ
คำที่เกี่ยวข้อง : เครื่องแงะ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does pick mean?
The meaning of pick .
1. pick [noun]
Definition : the person or thing chosen or selected
Synonym : choice, selection
ตัวอย่างประโยค
He was my pick for mayor.

2. pick [noun]
Definition : the quantity of a crop that is harvested
Synonym : picking
ตัวอย่างประโยค
He sent the first picking of berries to the market.
It was the biggest peach pick in years.

3. pick [noun]
Definition : the best people or things in a group
Synonym : cream
ตัวอย่างประโยค
The cream of England's young men were killed in the Great War.

4. pick [noun]
Definition : the yarn woven across the warp yarn in weaving
Synonym : filling, weft, woof

5. pick [noun]
Definition : a small thin device (of metal or plastic or ivory) used to pluck a stringed instrument
Synonym : plectron, plectrum

6. pick [noun]
Definition : a thin sharp implement used for removing unwanted material
ตัวอย่างประโยค
He used a pick to clean the dirt out of the cracks.

7. pick [noun]
Definition : a heavy iron tool with a wooden handle and a curved head that is pointed on both ends
Synonym : pickax, pickaxe
ตัวอย่างประโยค
They used picks and sledges to break the rocks.

8. pick [noun]
Definition : a basketball maneuver
obstructing an opponent with one's body
ตัวอย่างประโยค
He was called for setting an illegal pick.

9. pick [noun]
Definition : the act of choosing or selecting
Synonym : choice, option, selection
ตัวอย่างประโยค
Your choice of colors was unfortunate.
You can take your pick.

10. pick [verb]
Definition : select carefully from a group
ตัวอย่างประโยค
She finally picked her successor.
He picked his way carefully.

11. pick [verb]
Definition : look for and gather
Synonym : cull, pluck
ตัวอย่างประโยค
Pick mushrooms.
Pick flowers.

12. pick [verb]
Definition : harass with constant criticism
Synonym : blame, find fault
ตัวอย่างประโยค
Don't always pick on your little brother.

13. pick [verb]
Definition : provoke
ตัวอย่างประโยค
Pick a fight or a quarrel.

14. pick [verb]
Definition : remove in small bits
ตัวอย่างประโยค
Pick meat from a bone.

15. pick [verb]
Definition : remove unwanted substances from, such as feathers or pits
Synonym : clean
ตัวอย่างประโยค
Clean the turkey.

16. pick [verb]
Definition : pilfer or rob
ตัวอย่างประโยค
Pick pockets.

17. pick [verb]
Definition : pay for something
Synonym : foot
ตัวอย่างประโยค
Pick up the tab.
Pick up the burden of high-interest mortgages.
Foot the bill.

18. pick [verb]
Definition : pull lightly but sharply with a plucking motion
Synonym : pluck, plunk
ตัวอย่างประโยค
He plucked the strings of his mandolin.

19. pick [verb]
Definition : attack with or as if with a pickaxe of ice or rocky ground, for example
Synonym : break up
ตัวอย่างประโยค
Pick open the ice.

20. pick [verb]
Definition : hit lightly with a picking motion
Synonym : beak, peck

21. pick [verb]
Definition : eat intermittently
take small bites of
Synonym : nibble, piece
ตัวอย่างประโยค
He pieced at the sandwich all morning.
She never eats a full meal--she just nibbles.


ETdict.com, Copyright ©