คำแปล pick-up แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ pick-up อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

pick-up แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. pick-up [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเก็บขึ้นมา
Synonym : catch
คำที่เกี่ยวข้อง : การหยิบ, การจับขึ้นมา

2. pick-up [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้โดยสาร

3. pick-up [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนโบกรถ
คำที่เกี่ยวข้อง : คนเดินทางรอนแรมไปตามที่ต่างๆโดยการโบกรถ

4. pick-up [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : รถกระบะ
คำที่เกี่ยวข้อง : รถบรรทุกเล็ก

5. pick-up [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเร่งความเร็ว (คำไม่เป็นทางการ)

6. pick-up [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การรับผู้โดยสาร

7. pick-up [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การจับกุม (คำไม่เป็นทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง : การควบคุมตัวไว้ (โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does pick-up mean?
The meaning of pick-up .
1. pick up [verb]
Definition : take and lift upward
Synonym : gather up, lift up

2. pick up [verb]
Definition : take up by hand
ตัวอย่างประโยค
He picked up the book and started to read.

3. pick up [verb]
Definition : give a passenger or a hitchhiker a lift
ตัวอย่างประโยค
We picked up a hitchhiker on the highway.

4. pick up [verb]
Definition : gather or collect
Synonym : call for, collect, gather up
ตัวอย่างประโยค
You can get the results on Monday.
She picked up the children at the day care center.
They pick up our trash twice a week.

5. pick up [verb]
Definition : get to know or become aware of, usually accidentally
Synonym : discover, find out, get a line, get wind, get word, hear, learn, see
ตัวอย่างประโยค
I learned that she has two grown-up children.
I see that you have been promoted.

6. pick up [verb]
Definition : get in addition, as an increase
ตัวอย่างประโยค
The candidate picked up thousands of votes after his visit to the nursing home.

7. pick up [verb]
Definition : take into custody
Synonym : apprehend, arrest, collar, cop, nab, nail
ตัวอย่างประโยค
The police nabbed the suspected criminals.

8. pick up [verb]
Definition : buy casually or spontaneously
ตัวอย่างประโยค
I picked up some food for a snack.

9. pick up [verb]
Definition : register (perceptual input)
Synonym : receive
ตัวอย่างประโยค
Pick up a signal.

10. pick up [verb]
Definition : lift out or reflect from a background
ตัวอย่างประโยค
The scarf picks up the color of the skirt.
His eyes picked up his smile.

11. pick up [verb]
Definition : meet someone for sexual purposes
ตัวอย่างประโยค
He always tries to pick up girls in bars.

12. pick up [verb]
Definition : fill with high spirits
fill with optimism
Synonym : elate, intoxicate, lift up, uplift
ตัวอย่างประโยค
Music can uplift your spirits.

13. pick up [verb]
Definition : improve significantly
go from bad to good
Synonym : turn around
ตัวอย่างประโยค
Her performance in school picked up.

14. pick up [verb]
Definition : perceive with the senses quickly, suddenly, or momentarily
Synonym : catch
ตัวอย่างประโยค
I caught the aroma of coffee.
He caught the allusion in her glance.
Ears open to catch every sound.
The dog picked up the scent.
Catch a glimpse.

15. pick up [verb]
Definition : eat by pecking at, like a bird
Synonym : peck

16. pick up [verb]
Definition : gain or regain energy
Synonym : gain vigor, percolate, perk, perk up
ตัวอย่างประโยค
I picked up after a nap.

17. pick-me-up [noun]
Definition : anything with restorative powers
Synonym : pick-me-up, pickup
ตัวอย่างประโยค
She needed the pickup that coffee always gave her.

18. pick-me-up [noun]
Definition : a tonic or restorative (especially a drink of liquor)
Synonym : bracer, pick-me-up

19. pickup [noun]
Definition : a light truck with an open body and low sides and a tailboard
Synonym : pickup, pickup truck

20. pickup [noun]
Definition : a warrant to take someone into custody
Synonym : pickup
ตัวอย่างประโยค
Put out a pickup on that man.

21. pickup [noun]
Definition : anything with restorative powers
Synonym : pick-me-up, pickup
ตัวอย่างประโยค
She needed the pickup that coffee always gave her.

22. pickup [noun]
Definition : a casual acquaintance
often made in hope of sexual relationships
Synonym : pickup

23. pickup [noun]
Definition : the attribute of being capable of rapid acceleration
Synonym : getaway, pickup
ตัวอย่างประโยค
His car has a lot of pickup.

24. pickup [noun]
Definition : mechanical device consisting of a light balanced arm that carries the cartridge
Synonym : pickup, pickup arm, tone arm

25. pickup [noun]
Definition : an electro-acoustic transducer that is the part of the arm of a record player that holds the needle and that is removable
Synonym : cartridge, pickup

26. pickup [noun]
Definition : the act or process of picking up or collecting from various places
Synonym : pickup
ตัวอย่างประโยค
Garbage pickup is on Mondays and Thursdays.

27. pickup [noun]
Definition : the act of taking aboard passengers or freight
Synonym : pickup


ETdict.com, Copyright ©