คำแปล piercing แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ piercing อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

piercing แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. piercing [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : (เสียง) แหลมแสบแก้วหู
Synonym : screeching
คำที่เกี่ยวข้อง : (เสียง) ดังแสบแก้วหู

2. piercing [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เฉียบแหลม (สายตา, ปัญญา ฯลฯ)
Synonym : acute, perceptive
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งเข้าใจได้เร็ว, ซึ่งรับรู้ได้เร็ว

3. piercing [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เย็นเยียบ
คำที่เกี่ยวข้อง : หนาวมากๆ, ซึ่งหนาวเหน็บ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does piercing mean?
The meaning of piercing .
1. piercing [adjective]
Definition : having or demonstrating ability to recognize or draw fine distinctions
Synonym : acute, discriminating, incisive, keen, knifelike, penetrating, penetrative, sharp
ตัวอย่างประโยค
An acute observer of politics and politicians.
Incisive comments.
Icy knifelike reasoning.
As sharp and incisive as the stroke of a fang.
Penetrating insight.
Frequent penetrative observations.

2. piercing [adjective]
Definition : painful as if caused by a sharp instrument
Synonym : cutting, keen, knifelike, lancinate, lancinating, stabbing
ตัวอย่างประโยค
A cutting wind.
Keen winds.
Knifelike cold.
Piercing knifelike pains.
Piercing cold.
Piercing criticism.
A stabbing pain.
Lancinating pain.


ETdict.com, Copyright ©