คำแปล piss แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ piss อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

piss แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. piss [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ถ่ายปัสสาวะ

2. piss [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ถ่ายปัสสาวะ

3. piss [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การปัสสาวะ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does piss mean?
The meaning of piss .
1. piss [noun]
Definition : liquid excretory product
Synonym : pee, piddle, urine, water, weewee
ตัวอย่างประโยค
There was blood in his urine.
The child had to make water.

2. piss [noun]
Definition : informal terms for urination
Synonym : pee, peeing, pissing
ตัวอย่างประโยค
He took a pee.

3. piss [verb]
Definition : eliminate urine
Synonym : make, make water, micturate, pass water, pee, pee-pee, piddle, puddle, relieve oneself, spend a penny, take a leak, urinate, wee, wee-wee
ตัวอย่างประโยค
Again, the cat had made on the expensive rug.


ETdict.com, Copyright ©