คำแปล pity แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ pity อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

pity แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. pity [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเสียดาย
Synonym : shame
คำที่เกี่ยวข้อง : ความอับอาย

2. pity [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความสงสาร
Synonym : compassion, mercy
Antonym : cruelty,pitilessness
คำที่เกี่ยวข้อง : ความเห็นใจ, ความเวทนา, ความเห็นอกเห็นใจ, ความสังเวช

3. pity [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สงสาร
Synonym : feel for, sympathize
คำที่เกี่ยวข้อง : เมตตา, เวทนา, เห็นใจ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does pity mean?
The meaning of pity .
1. pity [noun]
Definition : a feeling of sympathy and sorrow for the misfortunes of others
Synonym : commiseration, pathos, ruth
ตัวอย่างประโยค
The blind are too often objects of pity.

2. pity [noun]
Definition : an unfortunate development
Synonym : shame
ตัวอย่างประโยค
It's a pity he couldn't do it.

3. pity [noun]
Definition : the humane quality of understanding the suffering of others and wanting to do something about it
Synonym : compassion

4. pity [verb]
Definition : share the suffering of
Synonym : compassionate, condole with, feel for, sympathize with


ETdict.com, Copyright ©