คำแปล place แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ place อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

place แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. place [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สถานที่
Synonym : area, space, location
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำเล, บริเวณ

2. place [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ที่อยู่อาศัย
Synonym : site, suburb, country, section, abode
คำที่เกี่ยวข้อง : สถานที่พัก, ถิ่นฐาน, ถิ่นที่อยู่

3. place [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตำแหน่ง
Synonym : position, status, rank, point
คำที่เกี่ยวข้อง : จุด

4. place [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ประเด็น
Synonym : point

5. place [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ที่นั่ง
คำที่เกี่ยวข้อง : เก้าอี้นั่ง

6. place [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : บทบาท
Synonym : role

7. place [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : โอกาสในการเรียน

8. place [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตำแหน่งในทีม

9. place [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อันดับในการแข่งขัน

10. place [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ถนน (ใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อถนนสายสั้นๆ)

11. place [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : วางไว้ในตำแหน่ง
Synonym : locate, allot, settle
Antonym : displace,remove

12. place [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แสดงทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

13. place [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จำได้
Synonym : remember
คำที่เกี่ยวข้อง : ระลึกได้

14. place [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จัดหาที่อยู่ให้
คำที่เกี่ยวข้อง : หาที่อยู่ที่เหมาะสม

15. place [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เข้าอันดับ
Synonym : fix, arrange, group, order
Antonym : disorder
คำที่เกี่ยวข้อง : อยู่ในอันดับที่


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does place mean?
The meaning of place .
1. place [noun]
Definition : a point located with respect to surface features of some region
Synonym : spot, topographic point
ตัวอย่างประโยค
This is a nice place for a picnic.
A bright spot on a planet.

2. place [noun]
Definition : any area set aside for a particular purpose
Synonym : property
ตัวอย่างประโยค
Who owns this place?.
The president was concerned about the property across from the White House.

3. place [noun]
Definition : an abstract mental location
ตัวอย่างประโยค
He has a special place in my thoughts.
A place in my heart.
A political system with no place for the less prominent groups.

4. place [noun]
Definition : a general vicinity
ตัวอย่างประโยค
He comes from a place near Chicago.

5. place [noun]
Definition : the post or function properly or customarily occupied or served by another
Synonym : lieu, position, stead
ตัวอย่างประโยค
Can you go in my stead?.
Took his place.
In lieu of.

6. place [noun]
Definition : a particular situation
Synonym : shoes
ตัวอย่างประโยค
If you were in my place what would you do?.

7. place [noun]
Definition : where you live at a particular time
Synonym : home
ตัวอย่างประโยค
Deliver the package to my home.
He doesn't have a home to go to.
Your place or mine?.

8. place [noun]
Definition : a job in an organization
Synonym : berth, billet, office, position, post, situation, spot
ตัวอย่างประโยค
He occupied a post in the treasury.

9. place [noun]
Definition : the particular portion of space occupied by something
Synonym : position
ตัวอย่างประโยค
He put the lamp back in its place.

10. place [noun]
Definition : proper or designated social situation
Synonym : station
ตัวอย่างประโยค
He overstepped his place.
The responsibilities of a man in his station.
Married above her station.

11. place [noun]
Definition : a space reserved for sitting (as in a theater or on a train or airplane)
Synonym : seat
ตัวอย่างประโยค
He booked their seats in advance.
He sat in someone else's place.

12. place [noun]
Definition : the passage that is being read
ตัวอย่างประโยค
He lost his place on the page.

13. place [noun]
Definition : proper or appropriate position or location
ตัวอย่างประโยค
A woman's place is no longer in the kitchen.

14. place [noun]
Definition : a public square with room for pedestrians
Synonym : piazza, plaza
ตัวอย่างประโยค
They met at Elm Plaza.
Grosvenor Place.

15. place [noun]
Definition : an item on a list or in a sequence
Synonym : position
ตัวอย่างประโยค
In the second place.
Moved from third to fifth position.

16. place [noun]
Definition : a blank area
Synonym : blank space, space
ตัวอย่างประโยค
Write your name in the space provided.

17. place [verb]
Definition : put into a certain place or abstract location
Synonym : lay, pose, position, put, set
ตัวอย่างประโยค
Put your things here.
Set the tray down.
Set the dogs on the scent of the missing children.
Place emphasis on a certain point.

18. place [verb]
Definition : place somebody in a particular situation or location
ตัวอย่างประโยค
He was placed on probation.

19. place [verb]
Definition : assign a rank or rating to
Synonym : grade, order, range, rank, rate
ตัวอย่างประโยค
How would you rank these students?.
The restaurant is rated highly in the food guide.

20. place [verb]
Definition : assign a location to
Synonym : locate, site
ตัวอย่างประโยค
The company located some of their agents in Los Angeles.

21. place [verb]
Definition : to arrange for
ตัวอย่างประโยค
Place a phone call.
Place a bet.

22. place [verb]
Definition : take a place in a competition
often followed by an ordinal
Synonym : come in, come out
ตัวอย่างประโยค
Jerry came in third in the Marathon.

23. place [verb]
Definition : intend (something) to move towards a certain goal
Synonym : aim, direct, point, target
ตัวอย่างประโยค
He aimed his fists towards his opponent's face.
Criticism directed at her superior.
Direct your anger towards others, not towards yourself.

24. place [verb]
Definition : recognize as being
establish the identity of someone or something
Synonym : identify
ตัวอย่างประโยค
She identified the man on the 'wanted' poster.

25. place [verb]
Definition : assign to (a job or a home)

26. place [verb]
Definition : locate
Synonym : localise, localize, set
ตัวอย่างประโยค
The film is set in Africa.

27. place [verb]
Definition : estimate
Synonym : put, set
ตัวอย่างประโยค
We put the time of arrival at 8 P.M..

28. place [verb]
Definition : identify the location or place of
Synonym : localise, localize
ตัวอย่างประโยค
We localized the source of the infection.

29. place [verb]
Definition : make an investment
Synonym : commit, invest, put
ตัวอย่างประโยค
Put money into bonds.

30. place [verb]
Definition : assign to a station
Synonym : post, send, station

31. place [verb]
Definition : finish second or better in a horse or dog race
ตัวอย่างประโยค
He bet $2 on number six to place.

32. place [verb]
Definition : sing a note with the correct pitch


ETdict.com, Copyright ©