คำแปล please แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ please อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

please แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. please [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง)
คำที่เกี่ยวข้อง : กรุณา, โปรด

2. please [interjection, คำอุทาน]
คำแปล/ความหมาย : ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง)
คำที่เกี่ยวข้อง : กรุณา, โปรด

3. please [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้พอใจ
Synonym : gratify, satisfy
Antonym : displease
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้ถูกใจ

4. please [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ให้ความพอใจ
คำที่เกี่ยวข้อง : ให้ความเพลิดเพลิน

5. please [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ชอบ
Synonym : desire, like, wish
คำที่เกี่ยวข้อง : พอใจ, พึงปรารถนา, ต้องการ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does please mean?
The meaning of please .
1. please [verb]
Definition : give pleasure to or be pleasing to
Synonym : delight
ตัวอย่างประโยค
These colors please the senses.
A pleasing sensation.

2. please [verb]
Definition : be the will of or have the will (to)
ตัวอย่างประโยค
He could do many things if he pleased.

3. please [verb]
Definition : give satisfaction
ตัวอย่างประโยค
The waiters around her aim to please.

4. please [adverb]
Definition : used in polite request
ตัวอย่างประโยค
Please pay attention.


ETdict.com, Copyright ©