คำแปล po แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ po อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

po แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. Po [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สัญลักษณ์ของธาตุ Polonium

2. PO [abbreviation, ย่อ]
คำแปล/ความหมาย : คำย่อของ Post Office


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does po mean?
The meaning of po .
1. po [noun]
Definition : a radioactive metallic element that is similar to tellurium and bismuth
occurs in uranium ores but can be produced by bombarding bismuth with neutrons in a nuclear reactor
Synonym : atomic number 84, polonium

2. po [noun]
Definition : a noncommissioned officer in the Navy or Coast Guard with a rank comparable to sergeant in the Army
Synonym : p.o., petty officer

3. po [noun]
Definition : a European river
flows into the Adriatic Sea
Synonym : po river

4. po [noun]
Definition : an independent agency of the federal government responsible for mail delivery (and sometimes telecommunications) between individuals and businesses in the United States
Synonym : post office, united states post office, us post office


ETdict.com, Copyright ©