คำแปล polish แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ polish อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

polish แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. polish [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขัด
Synonym : brighten, burnish, rub, varnish
คำที่เกี่ยวข้อง : ขัดให้ขึ้นเงา, ถูให้ขึ้นเงา

2. Polish [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับโปแลนด์

3. polish [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขัดเกลา
Synonym : refine
คำที่เกี่ยวข้อง : เกลา, ทำให้สละสลวย, ทำให้เรียบร้อย

4. Polish [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ชาวโปแลนด์

5. polish [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปรับปรุงให้ดีขึ้น
Synonym : complete, improve

6. Polish [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ภาษาโปแลนด์ (เป็นภาษาสลาฟภาษาหนี่ง)

7. polish [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : (พื้น, ผิว) เป็นเงา
คำที่เกี่ยวข้อง : (พื้น, ผิว) ขึ้นมัน

8. polish [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การขัด
คำที่เกี่ยวข้อง : การถูให้ขึ้นเงา

9. polish [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การขัดเกลา

10. polish [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเงางาม
คำที่เกี่ยวข้อง : ความมัน

11. polish [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ขี้ผึ้งสำหรับขัดเงา
คำที่เกี่ยวข้อง : ยาขัดให้มันเงา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does polish mean?
The meaning of polish .
1. polish [noun]
Definition : the property of being smooth and shiny
Synonym : burnish, gloss, glossiness

2. polish [noun]
Definition : a highly developed state of perfection
having a flawless or impeccable quality
Synonym : cultivation, culture, finish, refinement
ตัวอย่างประโยค
They performed with great polish.
I admired the exquisite refinement of his prose.
Almost an inspiration which gives to all work that finish which is almost art.

3. polish [noun]
Definition : a preparation used in polishing

4. polish [noun]
Definition : the Slavic language of Poland

5. polish [verb]
Definition : make (a surface) shine
Synonym : shine, smooth, smoothen
ตัวอย่างประโยค
Shine the silver, please.
Polish my shoes.

6. polish [verb]
Definition : improve or perfect by pruning or polishing
Synonym : down, fine-tune, refine
ตัวอย่างประโยค
Refine one's style of writing.

7. polish [verb]
Definition : bring to a highly developed, finished, or refined state
Synonym : brush up, polish up, round, round off
ตัวอย่างประโยค
Polish your social manners.

8. polish [adjective]
Definition : of or relating to Poland or its people or culture
ตัวอย่างประโยค
Polish sausage.


ETdict.com, Copyright ©