คำแปล position แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ position อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

position แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. position [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตำแหน่ง
Synonym : location, spot, post, place
คำที่เกี่ยวข้อง : ฐานะ, สถานะ, ตำแหน่ง, ที่ตั้ง

2. position [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : มุมมอง
Synonym : attitude, belief, view
คำที่เกี่ยวข้อง : สถานะ

3. position [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การจัดวาง
Synonym : pose
คำที่เกี่ยวข้อง : การวางเข้าที่, การวางตามตำแหน่ง

4. position [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การวางตัว
Synonym : pose
คำที่เกี่ยวข้อง : ท่าทาง

5. position [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ระดับทางสังคม
Synonym : status, condition
คำที่เกี่ยวข้อง : สถานภาพ, สภาพ

6. position [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จัดวาง
Synonym : locate, put, place
คำที่เกี่ยวข้อง : วางที่, วางตำแหน่ง, หาตำแหน่ง, วางตัว


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does position mean?
The meaning of position .
1. position [noun]
Definition : the particular portion of space occupied by something
Synonym : place
ตัวอย่างประโยค
He put the lamp back in its place.

2. position [noun]
Definition : a point occupied by troops for tactical reasons
Synonym : military position

3. position [noun]
Definition : a way of regarding situations or topics etc.
Synonym : perspective, view
ตัวอย่างประโยค
Consider what follows from the positivist view.

4. position [noun]
Definition : the arrangement of the body and its limbs
Synonym : attitude, posture
ตัวอย่างประโยค
He assumed an attitude of surrender.

5. position [noun]
Definition : the relative position or standing of things or especially persons in a society
Synonym : status
ตัวอย่างประโยค
He had the status of a minor.
The novel attained the status of a classic.
Atheists do not enjoy a favorable position in American life.

6. position [noun]
Definition : a job in an organization
Synonym : berth, billet, office, place, post, situation, spot
ตัวอย่างประโยค
He occupied a post in the treasury.

7. position [noun]
Definition : the spatial property of a place where or way in which something is situated
Synonym : spatial relation
ตัวอย่างประโยค
The position of the hands on the clock.
He specified the spatial relations of every piece of furniture on the stage.

8. position [noun]
Definition : the appropriate or customary location
ตัวอย่างประโยค
The cars were in position.

9. position [noun]
Definition : (in team sports) the role assigned to an individual player
ตัวอย่างประโยค
What position does he play?.

10. position [noun]
Definition : the act of putting something in a certain place
Synonym : emplacement, locating, location, placement, positioning

11. position [noun]
Definition : a condition or position in which you find yourself
Synonym : situation
ตัวอย่างประโยค
The unpleasant situation (or position) of having to choose between two evils.
Found herself in a very fortunate situation.

12. position [noun]
Definition : a rationalized mental attitude
Synonym : posture, stance

13. position [noun]
Definition : an opinion that is held in opposition to another in an argument or dispute
Synonym : side
ตัวอย่างประโยค
There are two sides to every question.

14. position [noun]
Definition : an item on a list or in a sequence
Synonym : place
ตัวอย่างประโยค
In the second place.
Moved from third to fifth position.

15. position [noun]
Definition : the post or function properly or customarily occupied or served by another
Synonym : lieu, place, stead
ตัวอย่างประโยค
Can you go in my stead?.
Took his place.
In lieu of.

16. position [noun]
Definition : the act of positing
an assumption taken as a postulate or axiom

17. position [verb]
Definition : cause to be in an appropriate place, state, or relation

18. position [verb]
Definition : put into a certain place or abstract location
Synonym : lay, place, pose, put, set
ตัวอย่างประโยค
Put your things here.
Set the tray down.
Set the dogs on the scent of the missing children.
Place emphasis on a certain point.


ETdict.com, Copyright ©