คำแปล potential แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ potential อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

potential แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. potential [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่อาจเกิดขึ้นได้
Synonym : possible, inherent

2. potential [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ศักยภาพที่จะพัฒนาได้
Synonym : capability, ability
Antonym : inability,incompetence
คำที่เกี่ยวข้อง : สมรรถภาพ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does potential mean?
The meaning of potential .
1. potential [noun]
Definition : the inherent capacity for coming into being
Synonym : potency, potentiality

2. potential [noun]
Definition : the difference in electrical charge between two points in a circuit expressed in volts
Synonym : electric potential, potential difference, potential drop, voltage

3. potential [adjective]
Definition : existing in possibility
Synonym : possible
ตัวอย่างประโยค
A potential problem.
Possible uses of nuclear power.

4. potential [adjective]
Definition : expected to become or be
in prospect
Synonym : likely
ตัวอย่างประโยค
Potential clients.


ETdict.com, Copyright ©