คำแปล power แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ power อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

power แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. power [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : พลังงาน
Synonym : potential, dynamism
คำที่เกี่ยวข้อง : พลังงานกล

2. power [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : พลัง
Synonym : energy, vigor
คำที่เกี่ยวข้อง : กำลัง, แรง

3. power [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อำนาจ
Synonym : authority, jurisdiction
Antonym : powerlessness,subservience
คำที่เกี่ยวข้อง : อานุภาพ, อิทธิพล

4. power [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความสามารถ
Synonym : capability, ability
คำที่เกี่ยวข้อง : ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ

5. power [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้มีอำนาจ
Synonym : boss, the higher-ups
คำที่เกี่ยวข้อง : ผู้มีอิทธิพล, ผู้ทรงอำนาจ

6. power [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ประเทศมหาอำนาจ

7. power [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เลขยกกำลัง
คำที่เกี่ยวข้อง : เลขชี้กำลัง

8. power [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เติมพลัง
คำที่เกี่ยวข้อง : เพิ่มพลัง, ทำให้ทำงาน, ให้พลังงาน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does power mean?
The meaning of power .
1. power [noun]
Definition : possession of controlling influence
Synonym : powerfulness
ตัวอย่างประโยค
The deterrent power of nuclear weapons.
The power of his love saved her.
His powerfulness was concealed by a gentle facade.

2. power [noun]
Definition : (physics) the rate of doing work
measured in watts (= joules/second)

3. power [noun]
Definition : possession of the qualities (especially mental qualities) required to do something or get something done
Synonym : ability
ตัวอย่างประโยค
Danger heightened his powers of discrimination.

4. power [noun]
Definition : (of a government or government official) holding an office means being in power
Synonym : office
ตัวอย่างประโยค
Being in office already gives a candidate a great advantage.
During his first year in office.
During his first year in power.
The power of the president.

5. power [noun]
Definition : one possessing or exercising power or influence or authority
Synonym : force
ตัวอย่างประโยค
The mysterious presence of an evil power.
May the force be with you.
The forces of evil.

6. power [noun]
Definition : a mathematical notation indicating the number of times a quantity is multiplied by itself
Synonym : exponent, index

7. power [noun]
Definition : physical strength
Synonym : might, mightiness

8. power [noun]
Definition : a state powerful enough to influence events throughout the world
Synonym : great power, major power, superpower, world power

9. power [noun]
Definition : a very wealthy or powerful businessman
Synonym : baron, big businessman, business leader, king, magnate, mogul, top executive, tycoon
ตัวอย่างประโยค
An oil baron.

10. power [verb]
Definition : supply the force or power for the functioning of
ตัวอย่างประโยค
The gasoline powers the engines.


ETdict.com, Copyright ©