คำแปล practice แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ practice อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

practice แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. practice [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ฝึกซ้อม
Synonym : drill, exercise, review, train
คำที่เกี่ยวข้อง : ซ้อม, ฝึกฝน, ทำเป็นกิจวัตร

2. practice [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ฝึกซ้อม
Synonym : drill, exercise, review, train
คำที่เกี่ยวข้อง : ซ้อม, ฝึกฝน, ทำเป็นกิจวัตร

3. practice [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำตามหลักทางศาสนา

4. practice [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การฝึกซ้อม
Synonym : drill, exercise, rehearsal
คำที่เกี่ยวข้อง : การฝึกฝน, การฝึกหัด

5. practice [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การกระทำตามหลักศาสนา

6. practice [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : วิธีปฏิบัติ
คำที่เกี่ยวข้อง : ภารกิจ

7. practice [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กิจวัตร
คำที่เกี่ยวข้อง : ธรรมเนียมปฏิบัติ, นิสัย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does practice mean?
The meaning of practice .
1. practice [noun]
Definition : a customary way of operation or behavior
Synonym : pattern
ตัวอย่างประโยค
It is their practice to give annual raises.
They changed their dietary pattern.

2. practice [noun]
Definition : systematic training by multiple repetitions
Synonym : drill, exercise, practice session, recitation
ตัวอย่างประโยค
Practice makes perfect.

3. practice [noun]
Definition : translating an idea into action
Synonym : praxis
ตัวอย่างประโยค
A hard theory to put into practice.
Differences between theory and praxis of communism.

4. practice [noun]
Definition : the exercise of a profession
ตัวอย่างประโยค
The practice of the law.
I took over his practice when he retired.

5. practice [noun]
Definition : knowledge of how something is usually done
ตัวอย่างประโยค
It is not the local practice to wear shorts to dinner.

6. practice [verb]
Definition : carry out or practice
as of jobs and professions
Synonym : do, exercise, practise
ตัวอย่างประโยค
Practice law.

7. practice [verb]
Definition : learn by repetition
Synonym : drill, exercise, practise
ตัวอย่างประโยค
We drilled French verbs every day.
Pianists practice scales.

8. practice [verb]
Definition : engage in a rehearsal (of)
Synonym : practise, rehearse

9. practice [verb]
Definition : avail oneself to
Synonym : apply, use
ตัวอย่างประโยค
Apply a principle.
Practice a religion.
Use care when going down the stairs.
Use your common sense.
Practice non-violent resistance.

10. practice [verb]
Definition : engage in or perform
Synonym : commit
ตัวอย่างประโยค
Practice safe sex.
Commit a random act of kindness.


ETdict.com, Copyright ©